Hakkında

Proje Hakkında

Proje Başlığı:

Ev-ODAD Aile Eğitim Modeli: Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Öz Düzenleme Becerileri ve Olumlu Davranış Geliştirmeleri İçin Ev-Temelli Olumlu Davranış Desteği Aile Eğitim Modelinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi: Bir Karma Yöntem Araştırması


Proje Yürütücüsü:

Meral MELEKOĞLU


Araştırmacılar:

- MİNE SÖNMEZ KARTAL: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. EĞİTİM F. ÖZEL EĞİTİM B.

- KÜRŞAT ÖĞÜLMÜŞ: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAK. ÖZEL EĞİTİM B.

- ZEHRA ATBAŞI: NECMETTİN ERBAKAN Ü. AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM F. ÖZEL EĞİTİM B.

- ZERRİN BÖLÜKBAŞI MACİT: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. EĞİTİM F. EĞİTİM BİL. BÖL.


Danışmanlar:

- ZEYNEP AKIN DEMİRCAN: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. EĞİTİM F. EĞİTİM BİL. BÖL.

- EREN CAN AYBEK: PAMUKKALE Ü. EĞİTİM FAK. EĞİTİM BİL. BÖL.

Bursiyer:

BETÜL BEKTAŞ: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. EĞİTİM Bil. Enst. ÖZEL EĞİTİM B. TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


Projenin Yürütüleceği Kurum/Kuruluş:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

MEB Araştırma Uygulama İzin Talebi

Dosyayı görüntülemek için buraya tıklayınız.

Etik Kurul Kararı

Dosyayı görüntülemek için buraya tıklayınız.

Proje Özeti

Özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG) olan çocuklar akademik becerilerde güçlük yaşamanın yanında, davranışlarını kontrol etme, sosyal beceriler sergileme ve öz düzenleme becerilerinde de zorluklar yaşamaktadır. Bu nedenle, ebeveynleriyle ve çevresindeki kişilerle sorunlar yaşamakta ve çoğu zaman ebeveynler çocuklarını nasıl destekleyeceklerini bilememektedir. Dolayısıyla kanıta dayalı, aileyi temel alan uygulamalara ihtiyaç vardır ancak bu özellikte uygulama örnekleri oldukça sınırlıdır.

Projenin amacı; ÖÖG olan çocukların problem davranışlarını azaltmak olumlu davranışlarını arttırmak, sosyal beceri ve öz düzenleme becerilerini geliştirmek ve ebeveynlerinin; işlevsel ebeveyn davranışlarını, aile içi iletişim becerilerini destekleyebilmek için kanıt temelli bir müdahale olan “Olumlu Davranış Desteği Yaklaşımı (ODD)” temel alınarak “Ev Temelli Bir ODD Aile Eğitim Modeli” geliştirip, uygulamak ve etkilerini sınamaktır. Araştırmayla, (1) ÖÖG olan çocukların ve ebeveynlerinin gereksinimlerinin belirlenerek, eğitim modelinin geliştirilip, etkililiğinin sınanması; (2) çocukların problem davranış, sosyal beceri ve öz düzenleme beceri düzeyleri, ebeveynlerin stres, işlevsel ebeveyn davranış ve aile içi iletişim düzeylerinin belirlenmesi; (3) çocukların problem davranış düzeylerinin azaltılması ya da ortadan kaldırılması, sosyal beceri ve öz düzenleme becerilerinin geliştirilmesi; (4) ebeveynlerin işlevsel ebeveyn davranış becerilerinin ve aile içi işlevsel iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve aile stress düzeyinin düşürülmesi ve (5) projenin sonunda, kanıt temelli bir içerik sunan, ulusal hibrit bir aile eğitim modelinin alana kazandırılması hedeflenmektedir. Bu model, projenin uygulama sürecinde pandemi koşullarının devam etmesi olasılığına karşın modeli geliştirme ve pilot uygulama sürecinde yüz yüze ve çevrimiçi katılımcılara yer verilerek hibrit bir eğitim modeli olacağı için, proje tamamlandıktan sonra yüz yüze ya da çevrimiçi olarak uygulanabilecektir.

Proje, konusunun dezavantajlı bir grup olan ÖÖG olan çocuklar ve ebeveynlerine yönelik ulusal hibrit bir aile eğitim modeli olması, ebeveynlerin eğitim modelini geliştirme, uygulama ve çocukları için karar alma sürecinde doğrudan aktif rol alması ve projenin kanıt temelli bir uygulama modeli önerisi sunması bakımından önemlidir. Araştırma nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma yöntem araştırması desenlerinden “yakınsayan paralel karma yöntemi” esas alınarak tasarlanmıştır. Araştırmanın nicel boyutu kontrol gruplu yarı deneysel araştırma, nitel boyutu ise betimsel araştırma olarak desenlenmektedir. Deney ve kontrol grupları 15’er kişilik gruplardan oluşacaktır.

Nicel veriler için betimsel analizler yapılacak ve verilerin normal dağılımına bağlı olarak parametrik ya da non-parametrik testler uygulanacak; nitel veriler ise içerik analizi tekniği ile analiz edilecektir. İlgili paydaşlarla işbirliği yapılarak eğitim modelinin yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Proje çıktılarının bilimsel makaleye dönüştürülmesi, ODD ile ilgili bilimsel bir kitabın hazırlanması, ulusal ve uluslararası kongrelerde proje bulgularının bildirisinin sunulması, panel ve çalıştayların yapılması ve ulusal bir web sitesinin kurulması planlanmaktadır. Son olarak, proje yürütücüsü, doktora sürecinde çocukların problem davranışları ve sosyal becerilerini desteklemek için okul öncesi öğretmenlerine yönelik ODD temelli bir eğitim modeli geliştirerek uygulamıştır.

Bu proje ile yürütücü aileler konusunda uzmanlık kazanmayı, ilkokul çocuklarının davranışlarını, sosyal ve öz düzenleme becerilerini desteklemek için aile temelli hibrit bir ODD aile eğitim modeli geliştirme konusunda kariyerini geliştirmeyi hedeflemektedir.